a Priori

NIE WYKORZYSTANY a PRIORI


Uzyskany Iloraz Wiarygodności jest wynikiem przeprowadzonych badań genetycznych i stanowi miarą wartości dowodowej badań DNA. W obecnej praktyce laboratoryjnej do określenia prawdopodobieństwa zajścia pewnego zdarzenia służy reguła Bayesa. Końcowe prawdopodobieństwo winy podejrzanego również nazwany prawdopodobieństwem winy a posteriori – późniejszym, oblicza się na postawie wzoru:

Prawdopodobieństwo a posteriori = prawdopodobieństwo a priori x LR

Prawdopodobieństwo a priori stanowi ocenę zgromadzonych dowodów przed przeprowadzeniem badań DNA , a zatem w zależności od wstępnej oceny zgromadzonych dowodów przed badaniem potwierdzamy z różnym prawdopodobieństwem hipotezę o np. pokrewieństwa lub występowania w badanym śladzie DNA osoby podejrzanej. 


Zachęcamy do takiej analizy